Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation, ďalej len „nariadenie“) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v elektronickom obchode Ardaco Store prevádzkovanom na internetovej adrese https://store.ardaco.com. Účelom tohto nariadenia je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s týmto nariadením a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZnOOÚ“). Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Spracovateľom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ internetového obchodu Ardaco Store, ktorou je spoločnosť Ardaco, a.s., IČO: 35 829 036, so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava, zápis v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2903/B (ďalej len "Prevádzkovateľ").

1. Účel spracovania

Účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, vedenie účtovníctva, predzmluvné vzťahy, identifikácia Zákazníka, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru a vybavovanie reklamácií alebo iných požiadaviek Zákazníka, vedenie a správa Zákazníckeho účtu pre sprístupnenie funkcií elektronického obchodu.

2. Rozsah spracovania

Pre účel registrácie a prístupu do Zákazníckeho účtu internetového obchodu ste povinný zadať svoju e-mailovú adresu a heslo, pričom Vaše heslo nepoznáme. Heslo sa prenáša a uchováva v šifrovanej podobe.

Údaje, ktoré nám poskytujete vedome:

  • V prípade, že ste fyzickou osobou, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, ulica a súpisné číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, štát, krajina, e-mailová adresa, prípadne číslo telefónu.
  • V prípade, že ste právnickou osobou alebo živnostníkom, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko osoby konajúcej za právnickú osobu, obchodné meno, adresa sídla (ulica a súpisné číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, štát, krajina), IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, prípadne číslo telefónu.

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

  • IP adresa

3. Doba spracovania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou. Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje sparcúvané na základe súhlasu dotknutej osoby do jeho odvolania, alebo po dobu potrebnú pre prevádzku elektronického obchodu Ardaco Store. Zákazník má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho dovolaním. Odvolanie súhlasu môže spôsobiť, že Prevádzkovateľ nebude schopný ďalej poskytovať plnenie v zmysle uzatvorenej zmluvy, čo Zákazník berie na vedomie.

4. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu elektronického obchodu Vašim preferenciám sa používajú súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si elektronický obchod ukladá do webového prehliadača pri Vašej návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, musíte si nastaviť vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na svojom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť elektronického obchodu obmedzená.

5. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde elektronického obchodu a na základe ktorých je možná Vaša identifikácia pre účely zaznamenania správania sa a merania návštevnosti.

Pre tieto účely využívame nasledujúce systémy:

6. Reklamné a propagačné služby

Vaše údaje nepoužívame k zasielaniu reklamných alebo obchodných oznámení.

7. Právo na prístup k údajom

Máte právo a možnosť od Prevádzkovateľa elektronického obchodu požadovať informácie a potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané a v akom rozsahu. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva a informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa.

8. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou Prevádzkovateľa (správcu) je predať nositeľovi údajov (zákazníkovi) všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získavate kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a máte rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

Nástroj pre stiahnutie údajov je pre Vás dostupný v časti "Účet > Ochrana osobných údajov (GDPR)" svojho Zákazníckeho účtu.

9. Právo na opravu údajov

Máte právo a možnosť v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať Prevádzkovateľa o ich opravu, alebo aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení v časti "Účet" svojho Zákazníckeho účtu.

10. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Máte právo a možnosť, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na vymazanie údajov

Máte právo a možnosť požiadať o likvidáciu svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak bol splnený účel ich spracúvania, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie, pokiaľ osobitné právne predpisy nepredpisujú inak. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

12. Právo na zabudnutie

Máte právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemáte možnosť uplatniť právo na výmaz. Máte právo namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie Prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a/alebo zákon neustanovuje inak.

14. Právo podať sťažnosť

Pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spravúvajú neoprávnene, máte právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

15. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať všetky požiadavky Zákazníkov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním ich údajov.

16. Zabezpečenie ochrany údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje získané od Zákazníka užíva výhradne pre vnútornú potrebu a neposkytuje ich tretím osobám. Osobné údaje Zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu, dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku Prevádzkovateľa, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

17. Právo odvolať súhlas

Máte právo a možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Prevádzkovateľovi s účinkami od momentu odvolania súhlasu.

 

Žiadosti na uplatnenie svojich práv uvedených v predchádzajúcich bodoch zasiela dotknutá osoba na e-mailovú adresu store@ardaco.com. O vybavení žiadosti bude dotknutá osoba informovaná spätným e-mailom. Zákazník má možnosť upravovať svoje údaje, prevziať všetky údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva alebo požiadať o vymazanie zákazníckeho účtu a jeho všetkých údajov aj v on-line režime cez správu svojho Zákazníckeho účtu.

Zákazník poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi  dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Poskytnutie osobných údajov v tu uvedenom rozsahu Zákazníkom (dotknutou osobou) je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené plnenie Zákazníkovi (dotknutej osoby) Prevádzkovateľom v zmysle zmluvy. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom a nevyhnutný čas po jeho skončení.

 

v Bratislave, 24. mája 2018