Obchodné podmienky spoločnosti Ardaco, a.s.

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu Ardaco Store


Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi poskytovateľom produktov a služieb, ktorým je spoločnosť Ardaco, a.s., so sídlom Polianky 5, 84101 Bratislava, IČO: 35829036, DIČ: 2020225581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2903/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a Zákazníkom, ktorej predmetom je zakúpenie softvérovej licencie k produktu (ďalej len „Licencia“) alebo zakúpenie služby prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu Ardaco Store (store.ardaco.com) Prevádzkovateľa (ďalej len „Ardaco Store“).

  Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

  E-mail: store@ardaco.com

  Tel.: +421 2 3221 2311

  Fax: +421 2 3221 2312

  Poštová adresa: Ardaco, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava

  Číslo účtu pre bezhotovostné platby prevodom na účet:

  Tatrabanka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

  IBAN: SK02 1100 0000 0029 2743 0398

  BIC (SWIFT): TATRSKBX
 2. Zákazníkom je v zmysle týchto Obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku Licencie alebo služby prostredníctvom Ardaco Store za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.
 3. Prevádzkovateľ zverejňuje zoznam Licencií a služieb, ktoré ponúka Zákazníkovi a umožňuje ich Zákazníkovi objednávať neobmedzene prostredníctvom Ardaco Store za predpokladu, že sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 4. Na kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu Ardaco Store a vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a týmito Obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto Obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Článok 2 - Registrácia

 1. Zákazník môže nakupovať prostredníctvom elektronického obchodu Ardaco Store len po zaregistrovaní. Zaregistrovaním zároveň získava informácie o stave vybavovania objednávok a prehľad všetkých doteraz kúpených Licencií a služieb. Pri registrácii je Zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém požaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu elektronického obchodu Ardaco Store a spoločnosť Ardaco, a.s. sa zaručuje za to, že nebudú zneužité pre iné účely.
 2. Po registrácii bude každému Zákazníkovi priradený osobný účet, ku ktorému získa prístup po prihlásení do Ardaco Store zadaním užívateľského mena a hesla. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky pre každého Zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame Zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
 3. Zákazník zodpovedá za správne a úplné uvedenie všetkých povinných údajov pri registrácii, vrátane e-mailovej adresy a kontaktných a fakturačných údajov a podobne, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie a plnenie zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom.

Článok 3 - Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (Objednávka)

 1. Zákazník si môže prostredníctvom elektronického obchodu Ardaco Store objednať akúkoľvek softvérovú licenciu alebo službu, pri ktorej je umiestnené tlačidlo „Pridať do košíka“.
 2. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela Zákazník Prevádzkovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného elektronického formulára na vytvorenie objednávky v časti „Pokladňa“ na internetovej stránke Ardaco Store, ktorý môže pozostávať z viacerých krokov. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Ardaco Store.
 3. Odoslaním objednávky sa Zákazník zaväzuje prevziať predmet objednávky a zaplatiť zaň včas dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Prevádzkovateľovi sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 4. Zákazník odoslaním objednávkyPrevádzkovateľovi potvrdzuje, že Prevádzkovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku), a to nasledovne:
  1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa a v e-mailovej správe Vybavenie objednávky,
  2. o obchodnom mene a sídle Prevádzkovateľa informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa a v Čl. 1 týchto Obchodných podmienok,
  3. o telefónnom čísle Prevádzkovateľa a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt Zákazníka s Prevádzkovateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa a v Čl. 1 týchto Obchodných podmienok,
  4. o adrese Prevádzkovateľa, na ktorej môže Zákazník uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v Čl. 1 týchto Obchodných podmienok,
  5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že Zákazník ich bude povinný uhradiť, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa a v e-mailovej správe Potvrdenie objednávky,
  6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto Obchodných podmienok,
  7. o informácii o práve Zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v Čl. 7 týchto Obchodných podmienok,
  8. formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa Čl. 7 sa je dispozícii na stiahnutie na príslušnej podstránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa ako príloha týchto Obchodných podmienok,
  9. ak Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, pokiaľ sa tohto práva podľa Čl. 7 týchto Obchodných podmienok nevzdal, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru Prevádzkovateľovi podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, len v prípade, ak takéto náklady vzniknú. To neplatí, ak Prevádzkovateľ súhlasil, že ich bude znášať sám,
  10. povinnosťou Zákazníka je uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak Zákazník odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil Prevádzkovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 tohto zákona,
  11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v Čl. 7 týchto Obchodných podmienok,
  12. o poučení o zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v Čl. 5 týchto Obchodných podmienok,
  13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Zákazníkovi po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa a v Čl. 5 týchto Obchodných podmienok,
  14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa Prevádzkovateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže Zákazník s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa,
  15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa a v týchto Obchodných podmienkach,
  16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre Zákazníka takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa a v týchto Obchodných podmienkach,
  17. o povinnosti Zákazníka zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť Prevádzkovateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre Zákazníka takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa a v týchto Obchodných podmienkach,
  18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa,
  19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých Prevádzkovateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa.
 5. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi Zákazníkom a spoločnosťou Ardaco, a.s. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z Obchodných a reklamačných podmienok pre zákazníkov Ardaco a.s.
 6. Objednávku Prevádzkovateľ záväzne potvrdí počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom odoslaním e-mailovej správy „Potvrdenie objednávky“ na e-mailovú adresu, ktorú má Zákazník uvedenú v registračných údajoch svojho osobného účtu systému Ardaco Store. Na e-mailovú adresu Zákazníka budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 7. Potvrdenie objednávky obsahuje alebo sú jeho súčasťou najmä údaje o názve a špecifikácii predmetu objednávky, množstvo, v prípade Licencie dobu a rozsah jej platnosti, cenu vrátane DPH, spôsob platby, kontaktné a fakturačné údaje Zákazníka, kontaktné a platobné informácie Prevádzkovateľa a tieto Obchodné podmienky.
 8. Dĺžka platnosti zmluvy a minimálna dĺžka trvania záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy je určená dobou platnosti zakúpenej Licencie uvedenej v jej popise, pričom 1 mesiac sa rovná jednému kalendárnemu mesiacu a 1 rok sa rovná 365 (tristošesťdesiatimpiatim) kalendárnym dňom.
 9. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.
 10. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

Článok 4 - Platobné a dodacie podmienky

 1. Na základe potvrdenia objednávky, podľa platobných údajov uvedených v tomto potvrdení, Zákazník vykoná úhradu za predmet objednávky. Splatnosť úhrady je 14 dní.
 2. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť aj niektorú z priamych platieb, ak si túto možnosť zvolil vo formulári v procese vytvorenia objednávky. Takáto platba je dostupná hneď po vytvorení objednávky. Poplatky spojené s uskutočnením platby (v prospech sprostredkovateľa platby ako tretej osoby) znáša Zákazník.
 3. Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.
 5. Zobrazenie produktu na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu je len ilustračné.
 6. Doručovanie Licencií sa v systéme Ardaco Store vykonáva výlučne elektronicky formou e-mailovej správy „Vybavenie objednávky“. Po uhradení objednávky, t. j. po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa, sú Zákazníkovi obratom, najneskôr však do 1 pracovného dňa, doručené v správe Vybavenie objednávky aktivačné údaje spolu s adresou umiestnenia produktu a používateľskej príručky na elektronické stiahnutie, informácia o dĺžke a rozsahu platnosti Licencie, prípadne ďalšie doplňujúce informácie.
 7. V prípade objednania služieb, pri ktorých je potrebná osobná účasť Prevádzkovateľa a Zákazníka (napr. vykonanie inštalácie produktu, školenie a pod.) je potrené, aby Zákazník kontaktoval Prevádzkovateľa na kontakte uvedenom v správe Vybavenie objednávky a dohodol si termín, prípadne miesto a iné podrobnosti plnenia objednanej služby.
 8. Zákazníkovi bude vystavená faktúra do 15 dní odo dňa dodania predmetu objednávky. Faktúra je zasielaná po jej vygenerovaní elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke. V prípade poskytnutia služby podľa  predchádzajúceho odseku, sa faktúra odovzdá Zákazníkovi na v čase a mieste úplného poskytnutia tejto služby.
 9. Faktúra obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu a zároveň slúži aj ako dodací list.

Článok 5 - Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Softvér sa dodáva v stave „ako stojí a leží." V maximálnej miere, akú dovoľuje aplikovateľné právo, v žiadnom prípade nebude Prevádzkovateľ, jeho zamestnanci alebo jeho poskytovatelia Licencií zodpovedať za akýkoľvek ušlý zisk, príjem alebo predaj, alebo za akúkoľvek stratu dát, alebo za náklady vynaložené na obstaranie náhradných tovarov alebo služieb, za majetkové škody, za osobnú ujmu, za prerušenie podnikania, za stratu obchodných informácií, ani za akékoľvek špeciálne, priame, nepriame, náhodné, ekonomické, krycie, trestné, špeciálne alebo následné škody, akokoľvek zapríčinené, či už vyplynuli zo zmluvy, úmyselného konania, nedbalosti alebo inej skutočnosti, zakladajúcej vznik zodpovednosti, vzniknuté používaním alebo nemožnosťou používať Softvér, a to aj v prípade, že Prevádzkovateľ alebo jeho poskytovatelia Licencií boli uvedomení o možnosti takýchto škôd. Nakoľko niektoré štáty a niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie zodpovednosti, ale môžu dovoľovať obmedzenie zodpovednosti, je zodpovednosť Prevádzkovateľa, jeho zamestnancov alebo poskytovateľov Licencií obmedzená do výšky odplaty, ktorá bola zaplatená za Licenciu.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Softvér, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia:
  • má v zásade také vlastnosti, aké sú uvedené v príslušnej dokumentácii danej verzie Softvéru
  • je poskytnutý na stiahnutie alebo dodaný v požadovanom rozsahu a kvalite
  • sa hodí na účel, ku ktorému ho Prevádzkovateľ uvádza alebo ku ktorému sa obvykle používa
  • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a nemá právne vady
  • v prípade, keď je Softvér dodaný na inštalačnom médiu, je toto médium čitateľné a neobsahuje škodlivé programy.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Softvéru v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia a/alebo škodlivých programov.
 4. Vzhľadom na špecifickú povahu Softvéru, Prevádzkovateľ neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že funkcie, ktoré obsahuje Ssoftvér, budú vyhovovať požiadavkám Zákazníka.
 5. Záručná doba na inštalačné médiá sa začína dňom prevodu licencie na Zákazníka. Záruka na inštalačné médiá sa vzťahuje len na chyby nosných médií, okrem tých, ktoré vznikli bez zavinenia Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje podľa vlastného uváženia vymeniť Zákazníkovi chybné inštalačné médiá počas 24 mesiacov od uhradenia ceny za Licenciu alebo vrátiť odplatu za Licenciu. Ak uplynie doba, na ktorú Zákazník získal Licenciu, skôr ako záručná doba na výmenu chybných inštalačných médií, nemá Zákazník nárok na vrátenie odplaty za Licenciu.
 6. V prípade funkčných vád Softvéru, ktoré neumožňujú používať Softvér podľa jeho špecifikácie a funkčných vlastností uvedených v dokumentácii, má zákazník právo na ich bezplatné odstránenie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť vady Softvéru, ak sú opraviteľné, do 30 dní od prijatia písomnej reklamácie. Ak ide o vady neodstrániteľné, Zákazník má právo na výmenu vadného Softvéru za iný Softvér alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie odplaty za Licenciu k tomuto Softvéru a Prevádzkovateľ sa zároveň týmto zaväzuje, že v tomto prípade, po vzájomnej dohode so Zákazníkom, vadný Softvér vymení alebo vráti odplatu za Licenciu k tomuto Softvéru.
 7. Vzhľadom na osobitnú povahu Softvéru, Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkovi v prípade technických problémov kontaktovať najskôr technickú podporu Prevádzkovateľa, a to buď zaslaním e-mailovej správy na adresu support@ardaco.com alebo telefonicky na kontakt uvedený na webovej stránke Prevádzkovateľa, a až v prípade, ak problém nebude vyriešený k spokojnosti Zákazníka, kontaktovať obchodné oddelenie store@ardaco.com.
 8. Reklamácie a nároky vyplývajúce z vady Softvéru si Zákazník uplatňuje písomnou žiadosťou zaslanou na poštovú alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v čl.1, ods. a).
 9. Pri riešení reklamácií a odstraňovaní vád Softvéru môže Prevádzkovateľ požiadať Zákazníka o vzdialený prístup do počítača Zákazníka, na ktorom je nainštalovaný vadný Softvér, a to softvérovým prostriedkom (aplikáciou) pre vzdialený prístup, ktorý určí Prevádzkovateľ. Tento vzdialený prístup sa vykoná len po Zákazníkovom odsúhlasení podmienok použitia, ktoré sú jednak zobrazené samotnou aplikáciou pre vzdialený prístup pred samotným prístupom, a ktoré sú zároveň uvedené aj na príslušnej webovej stránke Prevádzkovateľa.
 10. V prípade, že Zákazník (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ (predávajúci) vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má Zákazník právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o vykonanie nápravy. Ak Prevádzkovateľ na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania Zákazníkom neodpovie vôbec, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ASR“) ktorémukoľvek subjektu ASR, ktorý si Zákazník vyberie. Subjektmi ASR sú príslušné oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov ASR vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk. Na riešenie svojho spotrebiteľského sporu môže Zákazník využiť aj platformu Riešenia sporov online Európskej komisie, ktorá je dostupná na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr. Pri zmluvách uzatváraných na diaľku sa riešenie spotrebiteľských sporov riadi ustanoveniami Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Článok 6 - Podmienky používania

 1. Licencia k Softvéru je registrovaná na Zákazníka – koncového používateľa, ktorý licenciu aktivoval, alebo ktorému bola Prevádzkovateľom licencia vydaná.
 2. Licencia je postupiteľná len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.
 3. Podmienkou používania zakúpenej Licencie je aj udelenie súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy (dohody o poskytnutí licencie k použitiu softvéru – tzv. End User Licence Agreement - EULA), ktorý udeľuje Zákazník pri inštalácii Softvéru. Ak Zákazník nesúhlasí so znením dohody o poskytnutí licencie k použitiu softvéru (EULA), bezodkladne preruší/ukončí proces inštalácie Softvéru a ďalej postupuje v súlade s článkom 7 Obchodných podmienok (Odstúpenie od Zmluvy).

Článok 7 - Odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovení § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (Licencie) alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby s výnimkami uvedenými v ods. 6 tohto zákona.
 2. Ak sa Prevádzkovateľ a Zákazník nedohodnú inak, Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
  • poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (Licencia).
 3. Zákazník berie na vedomie, že vzhľadom na povahu a vlastnosti tovarov - Licencií a služieb poskytovaných spoločnosťou Ardaco, a.s., ktoré  sú predmetom objednávky, ich nie je možne vrátiť. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že okamihom doručenia Licencie, resp. e-mailovej správy „Vybavenie objednávky“ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Tým však nie je dotknuté právo objednávateľa na reklamáciu.
 4. V prípade, že cena objednávky nebola uhradená, Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní zaslaním e-mailu na adresu store@ardaco.com. Lehota na odstúpenie začína plynúť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa Čl. 3 ods. e) týchto Obchodných podmienok.
 5. V prípade zmluvy o poskytnutí služby plynie lehota na jej odstúpenie odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa Čl. 3 ods. e) týchto Obchodných podmienok do doby, kedy Zákazník vydá súhlas so začatím poskytovania služby alebo je služba úplne poskytnutá, čím podľa vyššie uvedeného ods. b) stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Táto lehota však neprekročí dobu 14 kalendárnych dní.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že cena uvedená v potvrdení objednávky nebola v plnej výške uhradená do 14 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia jednostranne odstúpiť od zmluvy.
 7. Ak sa Zákazník rozhodne uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
  • zaslať žiadosť na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu Ardaco, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava alebo e-mailom na adresu store@ardaco.com
  • žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: názov, príp. špecifikáciu predmetu zmluvy, číslo objednávky, dátum objednania, meno a priezvisko Zákazníka, adresu Zákazníka, podpis Zákazníka, číslo účtu pre vrátenie prijatých platieb a dátum žiadosti
  • odošle žiadosť o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.
  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, vráti Prevádzkovateľ peniaze za predmet objednávky prevodom na účet Zákazníka, a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 8. Ak Zákazník odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Zákazník odstúpil.

Článok 8 - Ochrana osobných údajov

 1. Pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje Prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „nariadenie“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZnOOÚ“).
 2. Pre účel registrácie a prístupu do zákazníckeho účtu internetového obchodu je Zákazník povinný zadať svoju e-mailovú adresu a heslo, pričom Prevádzkovateľ heslo Zákazníka nepozná. Heslo sa prenáša a uchováva v šifrovanej podobe.
 3. V prípade, že je Zákazník fyzickou osobou, Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozsahu:  meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, e-mailová adresa, prípadne číslo telefónu.
 4. V prípade, že je Zákazník právnickou osobou alebo živnostníkom, Prevádzkovateľ spracúva jeho údaje v rozsahu: meno a priezvisko osoby konajúcej za právnickú osobu, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, prípadne číslo telefónu.
 5. V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje Zákazníka, spracúva ich výlučne v rozsahu nevyhnutnom  na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a len po nevyhnutne potrebný čas.
 6. Zákazník poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi  dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Poskytnutie osobných údajov v tu uvedenom rozsahu Zákazníkom (dotknutou osobou) je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené plnenie Zákazníkovi (dotknutej osoby) Prevádzkovateľom v zmysle zmluvy. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom a nevyhnutný čas po jeho skončení.
 7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje získané od Zákazníka užíva Prevádzkovateľ výhradne pre vnútornú potrebu a neposkytuje ich tretím osobám. Osobné údaje Zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu, dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku Prevádzkovateľa, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.
 8. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, vedenie účtovníctva, predzmluvné vzťahy, identifikácia Zákazníka, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru a vybavovanie reklamácií alebo iných požiadaviek Zákazníka, vedenie a správa Zákazníckeho účtu pre sprístupnenie funkcií elektronického obchodu.
 9. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou. Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje sparcúvané na základe súhlasu dotknutej osoby do jeho odvolania, alebo po dobu potrebnú pre prevádzku elektronického obchodu Ardaco Store. Zákazník má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho dovolaním. Odvolanie súhlasu môže spôsobiť, že Prevádzkovateľ nebude schopný ďalej poskytovať plnenie v zmysle uzatvorenej zmluvy, čo Zákazník berie na vedomie.
 10. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami ZnOOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedené v Čl. 8 ods. h) týchto Obchodných podmienok a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Prevádzkovateľ ďalej vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 11. Dotknutá osoba (Zákazník) má právo a možnosť od Prevádzkovateľa:
  • požadovať informácie a potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané, ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva a informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa
  • aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení v Správe svojho účtu
  • požiadať o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, pokiaľ osobitné právne predpisy nepredpisujú inak
  • požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Prevádzkovateľovi s účinkami od momentu odvolania súhlasu
  • pri podozrení, že sa jej osobné údaje spravúvajú neoprávnene, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR
  • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie Prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a/ alebo zákon neustanovuje inak.
  Žiadosti uvedené v predchádzajúcich bodoch zasiela dotknutá osoba na e-mailovú adresu store@ardaco.com. O vybavení žiadosti bude dotknutá osoba informovaná spätným e-mailom. Zákazník má možnosť upravovať svoje údaje, prevziať všetky údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva alebo požiadať o vymazanie zákazníckeho účtu a jeho všetkých údajov aj v on-line režime cez správu svojho Zákazníckeho účtu.

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ a Zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov § 75 ods. 6 zákazník týmto akceptuje prijatie faktúry výhradne v elektronickej forme od Prevádzkovateľa.
 3. Tieto Obchodné podmienky sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa a zároveň dodané ako príloha e-mailovej správy Potvrdenie objednávky.
 4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Zákazníkovi odoslaním elektronickej objednávky Zákazníkom.
 5. Odoslaním objednávky prostredníctvom Ardaco Store Zákazník vyjadruje, že si Obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a súhlasí s nimi. Zároveň berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, t. j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, podľa Článku 8 týchto Obchodných podmienok.

V Bratislave, dňa 24. 05. 2018Na stiahnutie:

Obchodné podmienky platné od 24.05.2018 (PDF)

Príloha 1: Formulár na odstúpenie od Zmluvy (PDF)

Príloha 2: Poučenie o uplatnení práva Zákazníka na odstúpenie od zmluvy (PDF)